La nostra filosofia de treball: principis d'actuació
Entenem que el fet que de no tenir llar és una situació en la que es pot trobar qualsevol persona, algunes amb més risc que unes altres, per factors condicionants com són la situació legal , la situació laboral, la disponibilitat d’habitatge, l’estat de salut, les relacions socials, les relacions afectives.
 
Parlem de persones sense llar acollint-nos a la definició que fa FEANTSA (www.feantsa.org). Entenem que les persones necessitem quelcom més que un sostre, entès com un aixopluc. Les persones necessitem una llar, és a dir, un lloc privat i segur que no ens puguin arrabassar, on desenvolupar amb tranquil·litat la nostra intimitat i vessants afectives, emocionals, de privacitat i autonomia, entre d’altres.
 
Volem destacar que per nosaltres estar sense llar és una situació. És a dir, una circumstància que s’ha presentat en la vida de la persona però que també pot desaparèixer i, sovint, desapareix. Una persona no “és” una persona sense llar, sinó que “està” sense llar. Fins que deixa d’estar-ho.
Per tant, creiem que la situació de sense llar correspon a un moment determinat del procés vital de les persones afectades.
 

Per tots aquests motius, els nostres principis d’actuació s’orienten a partir de tres línies generals:
 • Les persones en situació de sense llar han d’estar el mínim temps necessari en centres residencials, que ofereixen atenció social i sostre, per passar, tan aviat com sigui possible i adient al seu moment de procés, a un pis en el que sentir que hi té una llar. Això, ha de ser compatible amb seguir rebent l’acompanyament social que la persona necessiti, mentre la necessiti.
 • En la nostra relació de treball amb la persona, ens guiem pel fet que està en aquesta situació, però que ha de evolucionar cap a deixar d’estar-ho: la persona atesa és la principal actora i responsable del seu procés. Nosaltres només posem al seu abast les eines, recursos i mètodes disponibles des de l’atenció i les ciències socials per recolzar-la. Treballem amb l’objectiu que la persona atesa camini cap a una recuperació, tan completa com sigui possible, del màxim nivell possible d’autonomia personal.
 • La situació de sense llar és un procés flexible i amb un itinerari determinat i diferent per cada persona. Els nostres serveis socials procuren tenir una cartera de serveis prou àmplia i orientada a poder donar resposta a totes les necessitats possibles: tant en seguiment de la inserció laboral, com acompanyant en el tractament de problemes de salut. En la recuperació d’autonomia en l’àmbit residencial, disposem d’itineraris que cobreixen totes les necessitats. Des d’un acompanyament més intens al nostre centre residencial de mitja estada (Alberg de Sant Joan de Déu), a partir del qual podem donar continuïtat a la evolució de la persona des de la nostra pròpia entitat amb un acompanyament de menys intensitat mitjançant el programa de pisos, de mitja-llarga estada. En aquest programa, es pot oferir un acompanyament de mitja intensitat, o, a través dels nostres pisos previs a la recuperació absoluta de l’autonomia personal, de baix/ molt baix acompanyament. 

 

 
Recursos humans: professional, voluntariat i comunitat de Germans
  

El nostre equip assistencial, està integrat per

 • Treballadors i treballadores socials, amb la responsabilitat de ser referents per cada persona atesa. Treballem a partir del Pla Individual de Treball, pactat entre cada persona atesa i el seu professional de referència, amb qui segueix amb la periodicitat necessària, mínima d’un cop per setmana en entrevista, la evolució del Pla de Treball.
 • Educador social, responsable del projecte socioeducatiu de la Institució, transversal per tots els serveis de Sant Joan de Déu Serveis Socials.
 • Servei d’infermeria, on s’efectuen cures bàsiques i seguiment de l’administració prescrita pel facultatiu pertinent. Gestionada per Germans de l’Orde de Sant Joan de Déu, infermers titulats i presents en aquesta i moltes altres activitats carismàtiques que duen a terme en el dia a dia del funcionament de l’Alberg de Sant Joan de Déu.
 • Personal qualificat, que treballa de manera coordinada i en constant contacte i comunicació amb els i les professionals referents de cada persona atesa.
 • Equip de Voluntariat, format per un equip d'homes i dones d'edats compreses entre 30 i 75 anys. La seva tasca és estar al costat de la persona atesa, acompanyar-la i escoltar-la, essent algú a qui la persona atesa expressa les seves necessitats, tot enriquint les seves xarxes socials. Algunes de les seves funcions són donar suport als serveis d'acompanyaments inicials, roba, consigna, sala d'estar, sala de jocs, biblioteca, ordinadors, menjador, gestions administratives i / o en centres sanitaris, dinamització d'activitats lúdiques i de lleure, suport en tallers.
 
Equipaments i altres recursos
  

DISPOSEM DE TRES TIPUS D'EQUIPMENTS:

 1. Alberg de Sant Joan de Déu: un centre residencial d’inserció, on les persones ateses fan estades de curta-mitja durada amb un acompanyament i treball intensiu adreçat a la inclusió social. Concertat amb l'Ajuntament de Barcelona
 2. Pisos d’inclusió social de mitja intensitat d’acompanyament: on la persona es desenvolupa amb autonomia, molts vegades com a pas previ a la plena autonomia. L’acompanyament i seguiment i és, però amb una intensitat molt més baixa que a l’alberg
 3. Pisos d’inclusió social de baixa intensitat d’acompanyament: per casos d’autonomia gairebé assolida, però que per determinades circumstàncies, no poden optar encara a una vivenda normalitzada. El seguiment és periòdic però molt espaiat.
            
 
ALTRES RECURSOS:
 
 • Servei públic de salut: En ordre a ser eficients i no duplicar xarxes ni serveis, som curosos en la utilització de les xarxes públiques disponibles de salut orgànica,mental, tractament de les addiccions, i altres
 • Fundació Mambré: Fundació de la que en formem part, i que ens dona suport en la gestió funcional d’alguns dels habitatges que utilitzem en els nostres projectes d’activació social
 • Treball conjunt amb altres entitats i institucions que treballen amb persones en situació de sense llar, realitzant activitats conjuntes per les persones ateses, fent transferència de coneixement i aprofitament mutu de sinergies
 • Suport per part d’altres centres i serveis de l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu- Província de San Rafael, com l’Escola Universitària d’Infermeria – Centre Docent, Obra Social de Sant Joan de Déu, Cúria Provincial. L’activació del grup de recerca a través de la línia de recerca que ja varem iniciar fa uns anys, així com el desenvolupaments de nous projectes i el suport als ja existents, estan vinculats amb aquests centres i serveis de la nostra pròpia Institució.